ေနာက္သို႔
Kerry Aryal photo

Kerry Aryal

Year 5 Class Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Kerry Aryal သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Year 5 အတန္းပိုင္ဆရာမျဖစ္ၿပီး မေလးရွားရွိ Kinabalu ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ မူလတန္းသူနာျပဳအျဖစ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီခဲ့ၿပီး University of Winchester (UK) မွ ပညာေရးဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့ကာ London South Bank University မွ ပညာေရးေရရွည္တည္တံ့မႈဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။ Kerry သည္ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ နီေပါႏွင့္ မေလးရွားတို႔တြင္ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳ ၂၃ ႏွစ္ရွိၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္း အဂၤလိပ္စာ ဌာနမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ မူလတန္းအရြယ္အတန္းမ်ားအားလံုးကုိ သင္ၾကားခဲ့ဖူးၿပီး ယခင္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ Key Stage 1 ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ သူမ မဟာဘြဲ႕အတြက္ သင္ယူေနစဥ္က Kerry သည္ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ပညာေရး အၾကံေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး မူႀကိဳဖတ္စာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားမႈမ်ားကို နီေပါဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ တစ္ကိုယ္ေရ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေရကူးျခင္းႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။


Previous 28/47 Next