ေနာက္သို႔
Kerry Aryal photo

Kerry Aryal

Year 1 & 2 Class Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Kerry Aryalသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Stage 1 (Year 1 and 2) ဆရာမ ျဖစ္ျပီး မေလးရွားရွိ Kinabalu ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းသူနာျပဳအျဖစ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီခဲ့ျပီး University of Winchester (UK)မွ ပညာေရးဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ကာ London South Bank University မွ ပညာေရးေရရွည္တည္တံ့မႈ ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာသိပၸံဘြဲ႔ ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ Kerry သည္ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ နီိေပါ ႏွင့္ မေလးရွား တို႔တြင္ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳ ၂၃ႏွစ္ ရွိျပီး မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းအဂၤလိပ္စာ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ မူလတန္းအရြယ္ အတန္းမ်ားအားလံုးကို သင္ၾကားခဲ့ဖူးၿပီး ယခင္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ Key Stage 1 ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏မဟာဘြဲ႕အတြက္ သင္ယူေနစဥ္က သူမသည္ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပညာေရးအၾကံေပးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး မူႀကိဳဖတ္စာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကေလးဗဟိုျပဳသင္ၾကားမႈမ်ားကို နီေပါဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဌာနတို႔ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ တစ္ကိုယ္ေရ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေရကူးျခင္း ႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။


Previous 20/31 Next