ေနာက္သို႔
Matthew Chapillon photo

Matthew Chapillon

English Teacher and Year 5 Class Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Matthew Chapillon သည္ Dulwich College Singapore (DCSG) မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းျဖစ္ၿပီး သူသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေက်ာင္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ Matthew သည္ Durham University (UK) မွ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာရပ္မ်ားအထူးျပဳကာ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ နီဂါတာျပည္နယ္ရွိ International University မွ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕၊ Open University (UK) မွ စာေပ ဝိဇၨာဘြဲ႕၊ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ King’s College မွ PGCE လက္မွတ္ႏွင့္ University of Bath (UK) မွ ပညာေရးေလ့လာမႈ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ရရွိထားပါသည္။ Matthew သည္ အဂ္လန္ႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မူလတန္းအတန္းပိုင္ဆရာႏွင့္ အလယ္တန္း အဂၤလိပ္စာဆရာအျဖစ္ ၁၃ ႏွစ္တာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေရကူးနည္းျပတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ Matthew သည္ ေျပးျခင္း၊ ေယာဂက်င့္ျခင္းႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။


Previous 31/47 Next