ေနာက္သို႔
Matthew Grace photo

Matthew Grace

Humanities Teacher, Pun Hlaing & Star City ေက်ာင္းဝင္း

Matthew Grace သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈေရးဆရာျဖစ္ၿပီး Pun Hlaing ႏွင့္ Star City ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သူသည္ ယခင္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Conventry University တြင္ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး Canterbury Christ Church University (UK) မွ PGCE ရရွိခဲ့ပါသည္။ Matthew သည္ အဂၤလန္၌ လူမႈေရးဘာသာရပ္အား သင္ၾကားခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ၄ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီး ကေလးမဂၢဇင္းအတြက္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အဆိုေတာ္တစ္ဦးႏွင့္ ပေလြမႈတ္သူလည္းျဖစ္ၿပီး Pun Hlaing ေက်ာင္း၌ တူရိယာအစီအစဥ္တြင္လည္း ပေလြမႈတ္နည္းသင္ေပးပါသည္။ သူသည္ barbershop quartet အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ Matthew သည္ ယခင္က ရပ္ဘီႏွင့္ ကၽြမ္းဘားအားကစားနည္းျပအျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္လည္း Year 3 ႏွင့္ 4 အားကစားအဖြဲ႕ကိုလည္း ကူညီေပးပါသည္။


Previous 32/47 Next