ေနာက္သို႔
Nancy Taylor photo

Nancy Taylor

Additional Education Needs Coordinator

Nancy Taylor သည္ ဟာဝိုင္ယီျပည္နယ္ Kailua-Kona ရွိ Kealakehe Elementary မွ ထပ္ေဆာင္းပညာေရးလိုအပ္သူမ်ား အားသင္ၾကားေပးေသာဆရာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရာမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Nancy သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားရွိ Chatham College မွ စိတ္ပညာဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳ၍ ဝိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ထိုတကၠသိုလ္မွ အထူးပညာေရးသင္ၾကားမႈျဖင့္ မဟာဘြဲ႕လည္း ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရွိ Walden College တြင္ အထူးပညာေရးပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ ေလ့လာသင္ယူေနပါသည္။ Nancy သည္ ဟာဝိုင္ယီႏွင့္ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားတို႔မွ ဆရာလက္မွတ္ရရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔တြင္ အထူးပညာေရးလိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ မူလတန္းအတန္းပိုင္ဆရာမအျဖစ္ ၁၃ ႏွစ္ၾကာ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အတူတူလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တြင္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိေသာ၊ ပါရမီရွိေသာ၊ EAL ႏွင့္ သင္ယူေထာက္ပံ့မႈအား အနည္းငယ္၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အေျမာက္အမ်ားလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ Nancy သည္ ရန္ကုန္တြင္ သူမ၏ ခင္ပြန္း၊ ကေလးငယ္ေလးႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးေလးတို႔ႏွင့္အတူ ေနထုိင္ပါသည္။


Previous 33/47 Next