ေနာက္သို႔
Nwe Ni Win photo

Nwe Ni Win

Toddler Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

ႏြယ္နီဝင္းသည္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွ သိပၸံဘြဲ႕ရရွိထားပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ LCCI ႏွင့္ TKTလက္မွတ္မ်ားလည္း ရရွိထားပါသည္။ ႏြယ္နီသည္ ရန္ကုန္တြင္ EYFS ဆရာမအျဖစ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွစတင္၍ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သူမ၏အဓိကပန္းတိုင္မွာ ကေလးမ်ားကို အမွီအခိုကင္းစြာရပ္တည္ရန္ ကူညီေပးၿပီး သူတို႔၏  မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ လံုျခံဳစြာေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ပတ္္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ႏြယ္နီသည္ မိသားစုႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး သူမ၏အားလပ္ရက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဇာတ္ကားၾကည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းကို သေဘာက်ပါသည္။


Previous 26/31 Next