ေနာက္သို႔
Paul Antcliffe photo

Paul Antcliffe

Year 3 Class Teacher and Key Stage 2 Coordinator

Paul Antcliffe သည္ အဂၤလန္မွ Dulwich College Yangon သို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရာထူးမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ မူလတန္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔တြင္ အထူးျပဳထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဆရာအျဖစ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ မူလတန္းသိပၸံအတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ GlaxoSmithKline ၊ BP ႏွင့္ the Royal Geological Society တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။

သူ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာအလုပ္မွာ Yorkshire ၊ Hebden Bridge ရွိ မူလတန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ သူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အျခားအလုပ္မ်ားမွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ Project-based Learning ႏွင့္ Collective Worship Leader မ်ားအျပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဆရာ၊ ဆရာမအသစ္မ်ား၏ ဆရာအျဖစ္လည္း လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ Calderdale ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အတြက္ Key Stage 1 ႏွင့္ 2 တို႔၏ အေရးအသားပိုင္းတြင္ ဦးစီးသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး Southwark ႏွင့္ Calderdale ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အတြက္ သိပၸံကြန္ရက္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။

သူသည္ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မႈ (Southwark Diocese မွ တာဝန္ယူထားေသာ) N.P.Q.S.L လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ Assessment Lead Professional အျဖစ္ အရည္အခ်င္းလက္မွတ္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ မတ္လ ၂၀၂၀ တြင္ N.P.Q.H အရည္အခ်င္းအား Headship အထူျပဳျဖင့္ စတင္ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ Avie ၊ သူတို႔၏ ကေလးႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ Neave (၃ ႏွစ္) ႏွင့္ Raphael (၁ ႏွစ္) တို႔ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ Neave သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ Toddlers အတန္းတြက္ တက္ေရာက္ေနၿပီး Raphael သည္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။


Previous 37/47 Next