ေနာက္သို႔
Peter Collier photo

Peter Collier

EAL Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Peter Collier သည္ Dulwich College Suzhou (DCSZ) မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းျဖစ္ၿပီး သူသည္ ထိုေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းကေလးမ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္း အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ Peter သည္ လန္ဒန္ရွိ Kingston University မွ မူလတန္းပညာေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး Level 5 အဆင့္ရွိ TESOL လက္မွတ္ကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ သူသည္ အဂၤလန္၊ ကာတာႏွင့္ တရုတ္ျပည္တို႔တြင္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ စာသင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ Peter သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္း EAL ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မ်ားျပားၿပီး DCY ၏ Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ အသက္အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ထိုဘာသာရပ္ကို ဦးေဆာင္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အထူးပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ကူညီေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပင္သစ္စာလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ Peter သည္ သူ၏ ဇနီး၊ သားငယ္ေလးတို႔ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာမည္ျဖစ္ပါသည္။


Previous 38/47 Next