ေနာက္သို႔
Phyu Thi photo

Phyu Thi

Myanmar Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

ဆရာမျဖဴသီသည္ က်ြနု္ပ္တို႔ ျမန္မာစာဆရာမျဖစ္ၿပီး Yangon International School မွ က်ြနု္ပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားနည္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳဒီပလိုမာကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ဆရာမျဖဴသီသည္ ေဒသတြင္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာသင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳ ၁၁ႏွစ္ရွိၿပီး မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအသက္အရြယ္တစ္ေလ်ာက္ (သူငယ္တန္းမွ အထက္တန္းထိ) သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ သူမသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျမန္မာစာေလ့လာျခင္း၊ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ျမန္မာစာေပတို႔ကို သင္ၾကားေပးေနပါသည္။


Previous 28/31 Next