ေနာက္သို႔
Phyu Thi photo

Phyu Thi

Myanmar Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

ဆရာမျဖဴသီသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျမန္မာစာဆရာမျဖစ္ၿပီး Yangon International School မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးနည္းဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ ျဖဴသီသည္ ေဒသေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာသင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳ ၁၁ ႏွစ္ရွိၿပီး မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း အသက္အရြယ္တစ္ေလ်ာက္ (သူငယ္တန္းမွ အထက္တန္းအထိ) သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီကမွစ၍ သူမသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ျမန္မာစာေလ့လာျခင္း၊ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ျမန္မာစာေပတို႔ကို သင္ၾကားေပးေနပါသည္။


Previous 40/47 Next