ေနာက္သို႔
Rita Hinojosa photo

Rita Hinojosa

School Guidance Counsellor

Rita Hinojosa သည္ တကၠဆပ္ျပည္နယ္ရွိ Sam Houston State University မွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး အၾကံေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေရးမဟာဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ကာ တကၠဆပ္ျပည္နယ္ ဟူစတန္ၿမိဳ႕ရွိ Grantham Academy မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ လမ္းညႊန္တိုင္ပင္ေပးသူအျဖစ္ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပဠိပကၡေျဖရွင္းျခင္းအတြက္လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသူျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ လက္ရွိတာဝန္သည္ သူမအား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးသကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္လည္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးပါသည္။


Previous 43/47 Next