ေနာက္သို႔
Serena Weixuan Zhu photo

Serena Weixuan Zhu

Mandarin Teacher, ပန္းလႈိင္ ေက်ာင္းဝင္း

Serena Weixuan Zhu သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ျပီး သူမသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၄ႏွစ္ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိပါသည္။ သူမသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေရွးဦးသူနာျပဳတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Duke of Edinburgh ႏိုင္ငံတကာဆုကို ရရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ယူခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ဘာသာစကားမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ အာရွ ႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိနားလည္ပါသည္။ ၾကိဳးစားေသာ၊ စိတ္အားထက္သန္ေသာ၊ အလုပ္တြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတက္သည့္ သူမအတြက္ စိတ္အားထက္သန္သည့္အရာ မွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘဝတစ္သက္တာ သင္ယူမႈမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အယူအဆ မ်ိဳးေစ့တစ္ခုကို စိုက္ပ်ိဳးေပး ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


Previous 31/31