ေနာက္သို႔
Sian Jeffreys photo

Sian Jeffreys

English Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

University College London မွ သမိုင္းႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ေသာ Sian သည္ ႏွစ္ ၃၀ နီးပါး A Level အား အဂၤလိပ္စာ၊ သမိုင္းႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒတို႔ကို သင္ၾကားခဲ့ၿပီး Key Stage ၏ ဌာနမွဴး၊ သင္းအုပ္ဒုဌာနမွဴး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးေဆာင္သူႏွင့္ အထက္တန္းဌာနမွဴးအျဖစ္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ သူမ၏ သင္ၾကားေရးအလုပ္အကိုင္ကို English Lake District ရွိ ေသးငယ္ေသာ independent ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ကံေကာင္းစြာျဖင့္ သူမသည္ သူမ၏ ကေလးႏွစ္ေယာက္လံုးကိုပါ သင္ၾကားခြင့္ရၿပီး သူတို႔သည္ ယခု အရြယ္ေရာက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ Dulwich Yangon တြင္ သင္ၾကားေပးရန္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိၿပီး ရင္သပ္ရႈ႕ေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရသည္ကိုလည္း မယံုၾကည္ႏုိင္ျဖစ္ေနပါသည္။ သူမသည္ ဤကဲ့သုိ႔ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္း၏ တြဲဖက္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိၿပီး အထူးသျဖင့္ ျပဇာတ္၊ သံၿပိဳင္သီခ်င္းမ်ားသီဆုိျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းတို႔ကို စိတ္ဝင္စားပါသည္။


Previous 45/47 Next