ေနာက္သို႔
Yifu Jia (Bruce) photo

Yifu Jia (Bruce)

Head of Mandarin Department, Whole College

Yifu Jia (Bruce) သည္ လန္ဒန္ရွိ ထူးခၽြန္ေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာႏွင့္ စပိန္ဘာသာတို႔အား သင္ၾကားေပးေနရာမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာဌာန၏ ဌာနမွဴးအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Bruce သည္ Kings College London မွ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဖန္တီးမႈစက္မႈလုပ္ငန္းျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ University College London မွ QTS ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ Peking University မွလည္း အာရဗီဘာသာရပ္ျဖင့္ BA ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ Bruce သည္ ခရီးသြားရျခင္းကို စိတ္အားထက္သန္သူျဖစ္ၿပီး အရသာရွိေသာ အစားအေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးစားသံုးရျခင္းႏွင့္ ေနာက္ခံမတူေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စကားေျပာဆိုရျခင္းတို႔ကိုလည္း သေဘာက်ပါသည္။


Previous 47/47