Mr Marc Morris

Mr Marc Morris

Global Director of Education

တရုတ္ႏွင့္ အာရွတိုက္သားမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားသည့္ Marc ၏ စိတ္ဝင္စားမႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ Leeds တကၠသိုလ္တြင္ သမိုင္းဘာသာေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ ပထမတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္မ်ားမွ အစျပဳခဲ့ပါ သည္။ ထိုေနရာတြင္ပင္ ေခတ္သစ္တရုတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ၏ဘာသာရပ္မ်ားအနက္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာရသည့္ သမိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္မွ ထြက္ခြာလာ သည့္အခ်ိန္တြင္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမွ အေရွ႕တိုင္းဘက္သို႔ မေျပာင္းေရႊ ့ေသးနိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း UK ေက်ာင္းမ်ား ရွိ ေက်ာင္းသင္ရိုးညြန္းတမ္း အခန္းက႑မ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္တာဝန္ ေလးခုအနက္ ပထမဆံုးတာဝန္ရရွိသည္အထိ အလွ်င္အျမန္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

သူကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းျဖစ္ၾကသည့္ (အထက္တန္းေက်ာင္း၊ နည္းပညာေကာလိပ္၊ သဒၵါေက်ာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း) တို႔တြင္ Marc သည္ ဝန္ထမ္းအင္အားျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး အရြယ္ေလးပါးလံုး ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ အစဥ္အလာတစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းစံညြန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းမ်ားျပန္လည္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အသစ္စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းမွ ၿပီးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။

Marc သည္ ကေလးဗဟိုျပဳသင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တင္းမာခက္ထန္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး လံုးဝမဟုတ္ပါ။ ပူးတြဲသင္ရိုးညြန္းတမ္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္တိုင္း ေရွ႕တန္းတင္၍  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေနၿပီး ေက်ာင္းနယ္ပယ္အားလံုးတြင္ ထိုကဲ့သို ့ ပံ့ပိုးေပးသည့္အစဥ္အလာကို ဖန္တီးရန္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္းတစ္ခု ထားရွိပါသည္။

 


1/14
Next