ခံယူခ်က္

ကေလးတိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိထိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အျပည့္အဝ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္မွာ အျခားသူမ်ားနွင့္ အလားသ႑န္တူေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ မိမိကိုယ္မိမိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ (သို ့မဟုတ္) ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္လာတတ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕သူမ်ားအတြက္ သဘာဝအလ်ာက္ ပင္ကိုပါရမီေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိတတ္ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအတြက္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ဇြဲနပဲေကာင္းမႈမရွိပါက ေအာင္ျမင္မႈအား ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ပညာေရး

ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ထင္ထားသည္ထက္ ပို၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ေရးအတြက္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ ကေလးမ်ား ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္မွပင္ စ၍ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိကာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ သင္ယူေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမွီအခိုကင္းမဲ့စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ျပီး လူလားေျမာက္ဖို႔ရာ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ျပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ ရဲရင့္မႈရွိျပီး ယုံၾကည္မႈျပည့္ဝသည့္ သင္ယူေလ့လာသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဓိက ၾကိဳးပမ္းေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ျပည့္စုံကံုလံုေသာ သင္ယူေလ့လာမႈ အေတြ႔အႀကဳံအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျပီး လႈ႔ံေဆာ္မႈေကာင္းေသာ ပညာေရးဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ပင္ ပို၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ဤသည္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အရာျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားပါသည္။

အခြင့္အေရးအား အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းအသိအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္တြင္ စြဲျမဲေနေအာင္ ေမြးျမဴထားရန္ လိုပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ စြန္႔စားမႈမ်ား လုပ္ၾကည့္သင့္ျပီး ဘဝတြင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္လုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေသာအရာမ်ားကုိ ေက်ာင္းတြင္ စမ္းၾကည့္သင့္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ စမ္းသပ္ႏိုင္သမွ် အရာရာကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္သင့္ၿပီး က်ရႈံးမည္ကုိ ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္း  အလ်င္းမရွိပဲ ယင္းက်ရႈံးမႈဆိုသည္မွာ သင္ယူျခင္းအတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္ကို လက္ခံႏိုင္ေအာင္ သင္ယူရပါမည္။

ညွိႏႈိင္းသူ၊ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူ နွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဆရာဆရာမမ်ားသည္ နည္းေပးလမ္းျပသူမ်ားသာျဖစ္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ ဘာလုပ္ႏုိင္သည္ကို ျပသႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္ခြင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေပးပါက ၎တုိ႔၏ အရည္အေသြးမ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ် ၄င္းတို႔ ရိပ္စားလာမည္မဟုတ္ပါ။ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ရန္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈရွိရန္ႏွင့္ ရႈံးနိမ့္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အား တုိက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။ အသင္းအဖြဲ႔၏ အေရးပါပုံကုိ သိရွိနားလည္ေသာ၊ အားေပးျမွင့္တင္ေသာ၊ ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမြးထုတ္ေပးေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိဘက္မွ စမေျပာမီ နားေထာင္ေပးရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အျခားသူမ်ား၊ မတူညီေသာ စံႏႈန္းႏွင့္တန္ဖိုးခံယူခ်က္ရွိသူမ်ား ၊ ၾကြယ္ဝေသာ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံဇစ္ျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသူမ်ားထံမွ သင္ယူစရာမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ဘဝဆိုသည္မွာ လူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္။ စနစ္မ်ားဆိုသည္မွာ ဒုတိယေနရာတြင္သာ ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ၎စနစ္တို႔ကို အသံုးျပဳေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔သားသမီးမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိထားသည္ထက္ ပို၍ သိရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အျမဲအမွတ္ရေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ၎တို႔သားသမီးမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးပါမည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားစုတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနႏိုင္ျပီး ယင္းတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပင္ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိစၥမွာ အရွက္ရစရာ မဟုတ္ေပ။

ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ား

ခံစားမႈရသမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္တတ္ျခင္းႏွင့္ ပင္ကိုယ္စရိုက္တို႔သည္ အႏုပညာမွတဆင့္ ေပၚလြင္လာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤပညာရပ္ သင္ယူျခင္းကို အားေပးေထာက္ခံျပီး တန္ဖိုးထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပဇာတ္ပညာရပ္မွာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၏ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပဇာတ္ပညာရပ္သည္ အျခားသူမ်ားအား နားလည္ လက္ခံတတ္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ အသင္းအဖြဲ႔၏ အေရးပါပုံႏွင့္ မိမိ၏လက္ရွိအေျခအေနကုိ နားလည္လက္ခံႏုိင္ရန္အတြက္လည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ စင္ေပၚတြင္ အခ်က္လက္မ်ားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္လြန္ကဲမႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေျဖရွင္းျခင္း စသည္တို႔ ကဲ့သို႔ စိတ္ဖိစီးစရာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ျပဇာတ္ဘာသာရပ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရည္

ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းဟူသည္ အဖိုးတန္ အရည္အေသြးတစ္ခုျဖစ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၎အရည္အေသြးကို မည္သည့္အခါမွ် ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏွိပ္ထားမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကေလးမ်ား၏ ေမြးရာပါ စူးစမ္းလိုစိတ္ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားထက္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားရန္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဘဝ ကို ေျပာင္းလဲေစသူမ်ား

စာသင္ခန္းတြင္း ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေစပါသည္။ စာသင္ခန္းျပင္ပ၌ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဝမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းတက္စဥ္အခ်ိန္တြင္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာ စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္ စရိုက္လကၡဏာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ အမွတ္ရစရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံပံုတို႔အလိုက္ မူတည္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စံျပ ပုဂၢိဳလ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားဆိုသည္မွာ အလုပ္သက္သက္မဟုတ္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘဝျဖစ္သည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အျမဲ မွတ္သားထားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ အခြင့္အလမ္းတံခါးေပါက္မ်ား ဖြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ကမၻာၾကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေပါင္းကူးတံတားမ်ား ေဆာက္ေပးရန္ စသည္တို႔အတြက္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။