စကၡဳပသာဒႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ

Dulwich College တည္ေထာင္သူႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Edward Alleyn မွ ၎၏ တြဲဖက္မ်ားျဖစ္သူ Philip Henslowe ႏွင့္ Christopher Marlowe တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆန္းသစ္၍ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပဇာတ္မ်ားျဖင့္ London’s Bankside ရွိ ျပဇာတ္႐ုံမ်ားအား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ ၄၀၀ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ Edward Alleyn မွ ထုိးထြင္းတီထြင္ခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားမွာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ အႏုပညာလိုက္စားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဘဝ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အႏုပညာနယ္ပယ္ အားလုံးကို ေတြ႔ၾကဳံခံစားႏုိင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စုံလင္မ်ားျပားလွေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို စိတ္အားလူအားအျပည့္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါသည္။

DCI ကြန္ရက္ႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီသည္ အျခား သီးျခား ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းစီမွ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။  ယင္းတို႔အနက္ Dulwich ဂီတပြဲေတာ္ ႏွင့္ Dulwich သိပၸံအႏုပညာ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ တို႔မွာ တစ္ခုတည္းေသာ အႏုပညာ ဥပေဒသတစ္ရပ္တည္းကိုသာ အေလးေပးေသာ္လည္း Diversity series ႏွင့္ MADD ပြဲေတာ္ တို႔မွာမူ နယ္ပယ္အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းတံခါးေပါက္မ်ား ပိုမိုဖြင့္ေပးႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အႏုပညာဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုလည္း ထူေထာင္လ်က္ရွိသည္။

ဂီတ

ဂီတသည္ Dulwich ပညာေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝ​င္ေနပါသည္။ ဤေက်ာင္းသည္ Year 3 မွ Year 7 အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံးကို ဂီတတူရိယာတစ္ခုစီ ေပးထားၿပီး အပတ္စဥ္ အုပ္စုလိုက္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဂီတကို ႏွစ္သက္ေစျပီး ငယ္စဥ္အခ်ိန္မွပင္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရည္အေသြးမ်ားကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးေစပါသည္။ အသက္အရြယ္ပုိႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ဂီတကို IGCSE ၊ IB ႏွင့္ A-Level  စသည့္ အတန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

သီးျခားေက်ာင္းမ်ားသည္ ဂီတပညာအား ခမ္းနားၾကီးက်ယ္ေသာ ကပြဲမ်ားႏွင့္ က်နစြာ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဂီတပညာကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ဥပမာ-  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူတိုင္းပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ျပီး အလွဴေငြထည့္ဝင္ရန္ ေကာက္ခံသည့္  “Busking Corners” ပြဲမ်ား။

အဖြဲ႔လုိက္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ Diversity, ISCMS, MADD, the Vienna Choir ႏွင့္ the Dulwich ဂီတပြဲေတာ္တို႔ ပါဝင္သည္။

ျပဇာတ္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အႏု ပညာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔၏ တင္ဆက္မႈအရည္အေသြးကို တုိးတက္ေစရန္သာမက အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ေခတ္ကာလမ်ား၏ အတြင္းသေဘာကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစရန္၊ မိမိတို႔ကုိယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈရွိလာေစရန္၊ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္လာေစရန္ႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ Junior School သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သင္ၾကားေသာ ျပဇာတ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ စမ္းသပ္ေဖ်ာ္ေျဖရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိျပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ IGCSE ၊ IB ႏွင့္ A-Level တို႔တြင္ လည္း ပါဝင္တင္ဆက္ႏုိင္ပါသည္။ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျပဇာတ္တင္ဆက္မႈမ်ား၊ စာေမးပြဲအတြက္ တင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ပင္မေက်ာင္း၏ တင္ဆက္မႈမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဝါရင့္ ကၽြမ္းက်င္ သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ျပဇာတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျပီး အာရွတစ္ဝန္းရွိ ေက်ာင္းျပင္ပ ျပဇာတ္ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ပါဝင္တင္ဆက္ေလ့ရွိပါသည္။ အဖြဲ႔လိုက္ ျပဇာတ္အခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ Diversity, MADD, ႏွင့္ ရွိတ္စပီးယား ပြဲေတာ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အႏုပညာ

အႏုပညာဘာသာရပ္အား IGCSE, IB ႏွင့္ A-Level တို႔အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းရွိ အတန္းအားလုံးတြင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အႏုပညာဌာနသည္ ေၾကြထည္ႏွင့္ပန္းပုပညာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပုံေဖာ္ပညာ၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဆးေရးျခင္း၊ ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံပညာ၊ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယုိဖန္တီးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အႏုပညာအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ အနုပညာျပပြဲမ်ားႏွင့္ အနုပညာပြဲေတာ္ႏွစ္မ်ဳိးလုံးတြင္ ပါဝင္တင္ဆက္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုသည္ အႏုပညာက႑တြင္ အထင္ႀကီးေလးစားခံရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အနက္မွ တစ္ဦးသည္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ Saatchi Gallery အႏုပညာဆု အတြက္ ဆန္ကာတင္စာရင္းဝင္ခဲ့ျပီး Saatchi Gallery London တြင္ ျပသခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

အဖြဲ႔လုိက္ အႏုပညာအခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ MADD ႏွင့္ Dulwich သိပၸံ အႏုပညာ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ တို႔ပါဝင္ပါသည္။

အျခားအႏုပညာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ green box (ခ်န္နယ္မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးသုိ႔ ေဒတာမ်ားမွန္ကန္စြာ ပုိ႔လႊတ္ႏုိင္မည့္ စနစ္အသုံးျပဳေသာ) ရုပ္ရွင္ စတူဒီယုိမ်ားရွိျပီး ႐ွန္ဟိုင္းရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသည္  IB ရုပ္ရွင္ပိုင္း ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ တရားဝင္ရုပ္ရွင္ပညာရပ္ သင္ရိုးကုိ စတင္၍ ဦးေဆာင္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားစြာကို တက္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အေကာင္းဆုံး ႐ုပ္႐ွင္ဆု၊ အေကာင္းဆုံး ေနာက္ခံေတးဂီတဆုႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ဇာတ္ညႊန္းဆုမ်ား အပါအဝင္ ရွန္ဟိုင္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္  ရွိ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ဆုမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ DCI ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ Dulwich College မွ Junior School ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ D’Oscars ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္ တြင္ ပါဝင္တင္ဆက္ေလ့႐ွိသည္။

အစဥ္အလာအားျဖင့္ DCI သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ ေဒသခံလူထုအသုိင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ ေဒသခံ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အာရွတစ္ခြင္မွ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိေတြ႔ခံစားေစၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ 

အဖြဲ႔လုိက္ အခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ MADD ႏွင့္ the D’Oscars တို႔ပါဝင္ပါသည္။

အဖြဲ႔လိုက္ အႏုပညာအခမ္းအနားပြဲမ်ား

Diversity ၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပုံမွန္ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ အႏုပညာတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ကမာၻေက်ာ္ ဂီတပညာ႐ွင္မ်ား၊ ျပဇာတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ အကပညာ႐ွင္မ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

MADD Festival  သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Junior School ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ကာ ဂီတ၊ အႏုပညာ၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ အကမ်ား ပါဝင္သည္။ ၎ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ DCI ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ လက္ခံက်င္းပေလ့႐ွိသည္။

Dulwich ဂီတပြဲေတာ္ အားလည္း ႏွစ္စဥ္ DCI ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ လက္ခံက်င္းပၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ ဂီတပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစၿပီး ညေနခင္းကပြဲတစ္ခု က်င္းပျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးတုိးတက္မႈ ရေစသည္။  

The International Schools Choral Music Society (ISCMS) သည္  အာ႐ွတိုက္႐ွိ အၾကီးဆုံးဂီတပြဲေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Dulwich College International သည္ အဓိက ပ့ံပိုးေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ကာ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည္မွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အာ႐ွတစ္ခြင္ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွာ ISCMS တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိျပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ဤပြဲေတာ္မွ ကမာၻ႔အဆင့္ ဂီတပညာ႐ွင္မ်ား၊ ဂီတမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတးေရးဆရာ မ်ားအား ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ပါဝင္တင္ဆက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္ပါသည္။ Dulwich College Beijing သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲေတာ္ကို လက္ခံက်င္းပၿပီး ေနာက္ဆုံးပိတ္ကပြဲကို Forbidden City ကပြဲခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းကြန္ရက္တစ္ခြင္မွ ျပဇာတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ Dulwich ႐ွိတ္စပီးယားပြဲေတာ္ တြင္ ပါဝင္တင္ဆက္ၾကပါသည္။ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္လုံးတြင္ ၎တို႔သည္ ရွိတ္စပီးယား၏ အႏုပညာလက္ရာဟန္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖၾကျပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပဇာတ္ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖၾကပါသည္။ The Royal Shakespeare Company သည္ ဤပြဲေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။

Dulwich သိပၸံအႏုပညာ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ (link to article) သည္ ႏွစ္စဥ္ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားမႈရွိျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ထူးျခားေသာ လက္ရာမ်ားကို ေပၚထြက္လာေစပါသည္။

D’Oscars ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္႐ွင္လက္ရာမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳတင္ဆက္ေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္ၿပီး ညေနခင္းတြင္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား ဒုိင္လုပ္ၿပီး ဆုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲပုံစံျဖင့္ အဆံုးသတ္ေလ့ရွိပါသည္။

ေႏြရာသီတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအဖြဲ႔မ်ားသည္ Vienna Choir Tripျဖင့္ Vienna Boys ေတးအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုၾကရန္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေလ့႐ွိၾကသည္။